Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Szukaj:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HELIA:

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Sklep prowadzony jest przez firmę Helia, Sprzedaż Wyrobów Jubilersko-Zegarmistrzowskich mającą swoją siedzibę w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 74, numer konta bankowego  31 1020 4476 0000 8102 0102 1781.

Firma ta posiada wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu Helia. Jest jego Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem w Sklepie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

Telefon komórkowy 502 055 294

E-mail  hannabugaj@neostrada.pl

Sprzedawca dba aby klienci sklepu czuli się w nim dobrze i bezpiecznie a także aby byli zadowoleni z zakupów.

Klienci mogą negocjować zapisy umowy sprzedaży ze sprzedawcą przed złożeniem zamówienia, jeśli jednak zrezygnują z negocjacji zastosowanie ma ten regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

I Postanowienia wstępne

  1. Administratorem, Właścicielem a także Sprzedawcą w sklepie internetowym pod adresem http://helia.pasaz24.pl/ jest firma Helia, Sprzedaż Wyrobów Jubilersko-Zegarmistrzowskich.

  2. Sklep internetowy jest w niniejszym regulaminie zwany Sklepem Helia.

  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Helia są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.  

  5. Przedmiotem działalności Sklepu Helia jest sprzedaż detaliczna biżuterii, zegarów i zegarków, upominków a także artykułów dodatkowych związanych z wyżej wymienionymi branżami.

  6. Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego, pereł oraz kryształów Swarovskiego specjalnym Certyfikatem / dotyczy towaru firmy Verona i Spark/.

  7. Ceny podane na stronie Sklepu Helia wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.   

  8. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http://helia.pasaz24.pl/

  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  II Definicje Regulaminowe

  1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
  2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
  3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
  4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
  5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://helia.pasaz24.pl/
  6) SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Firma Helia, Sprzedaż Wyrobów Jubilersko-Zegarmistrzowskich, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 74, NIP 821-101-46-58, REGON 710030135
  7) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://helia.pasaz24.pl/;
  8) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego helia.pasaz24.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  9) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

  10) USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://helia.pasaz24.pl/ oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;
  11) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
  12) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
  13) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
  14) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
  15) UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  16) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
  17) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
  18) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
  19) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
  20) DOKUMENT SPRZEDAŻY faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
  21) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  22) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
  23) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
  24) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
  25) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
  26) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
  27) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
  28) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
  29) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  30) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
  31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
  32) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

  III Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://helia.pasaz24.pl/ następujące Usługi Elektroniczne:
   a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
   b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
   c) Newsletter.
   2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
   3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
   4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
   5) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   6) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
   7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego http://helia.pasaz24.pl/ poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: hannabugaj@neostrada.pl lub pisemnie na adres: Helia, Sprzedaż Wyrobów Jubilersko-Zegarmistrzowskich, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 74.
   8) Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi, reklamację uznaje się za uwzględnioną.
   9) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hannabugaj@neostrada.pl. lub pisemnie na adres: Helia, Sprzedaż Wyrobów Jubilersko-Zegarmistrzowskich, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 74.
   10) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
   11) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
   12) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
   13) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

  IV Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży

  1) Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http://helia.pasaz24.pl/.
  2) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http://helia.pasaz24.pl/.
  3) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
  5) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
  6) Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
  7) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z umieszczonych na stronie Sklepu tzw. kategoii. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
  8) „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  9) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę”.
  10) Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
  11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
  12) Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w salonie.
  13) Podczas przeglądania „Koszyka” Kupujący otrzymuje informację o możliwości otrzymania darmowego, eleganckiego opakowania w które zapakowany może zostać zakupiony Produkt oraz zasady i warunki jego otrzymania.
  14) Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie sklepu. Sklep, w przypadku takiej sytuacji po uprzedniej zgodzie Klienta może zaproponować Klientowi kamień, nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, może bez żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze sklepem.
  15) Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.
  16) Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
  17) Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 502 055 294 lub e-mailem, pod adresem e-mail: hannabugaj@neostrada.pl.
  18) Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w sklepie stacjonarnym. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.
  19) Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 502 055 294 w dni robocze w godzinach 10 – 21.
  20) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupującego produktu w Sklepie stacjonarnym.

 • Witryna stworzona na platformie